Slovenská verzia

 


Hlavná stránka firmy GRD s.r.o.,
slovenského výrobcu plošín pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou a javiskovej techniky.

 

 

   Posledná zmena : 28 Júl 2015 07:39:22


    Úvod

    Produkty pre imobilné osoby

        Zvislé plošiny

        Schodiskové plošiny

        Kulisová schodisková plošina

        Schodisková sedačka

        Pojazdný elektrický zdvihák

    Legislatíva a dotácie

    Možnosti financovania

    Javisková technika

    Nákladné zdvíhacie plošiny

    Zákazková kovovýroba

    O nás
Úvod


Novinky:
Zverejnená informácia zmluvy o dielo, viď odkaz.

Zverejnená informácia zmluvy o dielo, viď odkaz.

Zverejnená informácia o podporenom projekte pre zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s. r. o., viď odkaz.


Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou zdvíhacích zariadení a plošín pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Plošiny sú určené na prekonávanie architektonických bariér, ako sú schodíská a stupne v budovách. Ponúkame kompletné riešenia od návrhu a výroby až po montáž a servis. Počas nášho viacročného pôsobenia na slovenskom trhu sme úspešne zrealizovali viac než 300 projektov plošín pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou rôzneho druhu i konštrukcie. Každý typ plošiný vieme plne prispôsobiť požiadavkám zákazníka, či už esteticky alebo konštrukčne.


Späť


Produkty pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu


Plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou sú šité na mieru pre konkrétneho užívateľa. Po skontaktovaní našej firmy, vykonáme u Vás zameranie skutkového stavu, ktoré je bezplatné. Pri ňom navrhneme najvhodnejší typ plošiny pre daný prípad, prípadne niekoľko možných variant. Na základe zamerania urobíme kalkuláciu konečnej ceny konkrétnej plošiny.


Zvislé plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - typ ZP250

 • sú určené na prekonávanie architektonických bariér s ohradením dráhy až do výšky 7,5 m (pre verejné budovy do 4 m), bez ohradenia do výšky 4 m (pre verejné budovy do 2 m). Osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu sa prepravuje na plošine s vozíkom. Doporučujeme ich tam, kde inštalácia výťahu by bola technicky nemožná alebo neekonomická.
 • inštalácia je jednoduchá a spravidla vyžaduje minimálne stavebné úpravy.
 • ovládanie je podobné ako na výťahu, upravené pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Môže byť samoobslužné priamo z plošiny alebo diaľkovým ovládačom inou osobou.
 • zvislú plošinu je možné upraviť podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Technické údaje základného prevedenia

    s oplášťením dráhy   bez oplášťenia
Nosnosť   250 kg   250 kg
Zdvih   7,5 m   4 m
    4 m (verejnosť)   2 m (verejnosť)
Rýchlosť   3,6 m/min   3,6 m/min
Rozmer podlahy   1400 x 900 mm   1400 x 900 mm
Napájanie   3 x 400V   3 x 400V
Príkon   1,1 kW   1,1 kW
Cena (bez DPH)     do 200 000,- Sk (*)


(*) Cena základnej verzie s dvomi stanicami bez ohradenia, so zdvihom do 3m bez príslušenstva (bránky, dvere, stičné lišty).Späť


Schodiskové plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - typ SPZ225, SPU225

 • sú určené na prekonávanie architektonických bariér v podobe schodísk, stupňov, rámp a pod. Osoba s obmedzenou pohyblivosťou sa prepravuje plošinou na vozíčku alebo sedačke po dráhe v tvare zábradlia.
 • inštalácia je jednoduchá a spravidla vyžaduje minimálne stavebné úpravy.
 • ovládanie je podobné ako vo výťahu, upravené pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou. Môže byť samoobslužné z plošiny, z jednotlivých staníc, alebo diaľkovým ovládačom.
 • sklápanie plošiny a nájazdových rámp je ručné alebo elektrické.
 • schodiskové plošiny dodávame v prevedení interiér - exteriér, pre jednoramenné schodiská - SPZ 225 alebo dvojramenné schodiská - SPU 225.
 • schodiskovú plošinu je možné vyrobiť a upraviť podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
 • šírka schodiska potrebná pre SPZ 225 je len 1000 mm, pre SPU 225 je potrebná šírku 1200 mm, pričom pre súkromné osoby pri použití plošiny SPU 225 s rozmerom podlahy 750 x 700 mm stačí šírka schodiska 1100 mm.

Technické údaje základného prevedenia

Nosnosť   225 kg
Rýchlosť   4,5 m/min
Sklon dráhy   20º - 35º
Rozmer podlahy   900 x 750 mm
Napájanie   3 x 400V
Príkon   0,37 kW
Cena (bez DPH)   do 200 000,- Sk (**)


(**) Cena základnej verzie plošiny SPZ 225 s prevýšením do 3m bez príslušenstva.


Späť


Kulisová nízkozdvižná plošina pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

 • je určená na prekonanie menších architektonických prekážok – jeden až maximálne tri schody.
 • používa sa tam, kde je nedostatok priestoru na upevnenie schodiskovej plošiny. Plošina je umiestnená v priestore pred schodmi a pomocou kulisového mechanizmu sa zdvihne až do úrovne horného schodu.
 • nevýhodou tohto typu je nutnosť vybudovania priehlbne pre umiestnenie pohonu plošiny pred schodiskom.
 • ovládanie je samoobslužné z plošiny. Spustenie plošiny do východzieho stavu (do dolnej polohy) diaľkovým ovládačom alebo ovládačom v hornej stanici.

Technické údaje základného prevedenia

Nosnosť   225 kg
Rýchlosť   3,4 m/min
Rozmer podlahy   1300 x 850 mm
Napájanie   3 x 400V
Príkon   0,55 kW
Cena (bez DPH)   do ??? 000,- Sk (***)


(***) Cena základnej verzie kulisovej plošiny SPK 225 s prevýšením do 60cm bez príslušenstva.


Späť


Schodisková sedačka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – typ SSU 125

 • je určená na prekonávanie architektonických v podobe úzkych schodísk.
 • používa sa tam, kde je úzke schodisko so šírkou schodov menšou ako 1000 mm, ktorá znemožňuje použitie schodiskovej plošiny. Môže sa použiť pre rovné, zatočené prípadne dvojramenné schodiská.
 • sedačka sa po schodisku prepravuje po dráhe tvorenou dvojicou trubiek.
 • ovládanie sedačky je samoobslužné zo sedačky a v prípade potreby aj zo staníc.
 • pohon sedačky je dvojicou bezúdržbových gélových akumulátorov s vysokou kapacitou. V staniciach je umiestnený nabíjací agregát umožňujúci dobíjanie akumulátorov.

Technické údaje základného prevedenia

Nosnosť   125 kg
Rýchlosť   4,5 m/min
Sklon dráhy   0º - 45º
Napájanie   2 x 12V DC, 2 x 21 Ah
Príkon   0,2 kW
Cena (bez DPH)   do ??? 000,- Sk (****)


(****) Cena základnej verzie schodiskovej sedačky SSU 125 s prevýšením dráhy do 3m bez príslušenstva.


Späť


Pojazdný elektrický zdvihák

 • je určený na prepravu imobilných osôb v interiéri.
 • nosnosť zdviháka je 120 kg, minimálna prechodová šírka zárubne je 700 mm.
 • pohon zdvíhania je elektrickým akumulátorom.
 • ovládanie je tlačidlové.

Cena zdviháku vrátane závesu a nabíjačky akumulátora je 59 500,– Sk bez DPH.


Späť


Legislatíva a dotácie


Podľa zákona o sociálnej pomoci č.195/1998 Z.z. v úplnom znení v zákone č. 88/2001 Z.z. a zmenené zákonom č. 724/2002 Z.z., č. 453/2003 Z.z., č. 599/2003 Z.z, č. 45/2004 Z.z., č. 564/2004 Z.z. (www.zbierka.sk, www.jaspi.justice.gov.sk) možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže podľa § 63, takisto peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa §59.

Výška peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedenej v nasledujúcej tabuľke:

Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom (Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, §2, písm. a), v znení zákona č. 410/2004 Z.z. a zákona č. 453/2004 Z.z.)  
do 2 do 3 do 4 do 5
do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny úpravy bytu, rodinného domu najviac zo sumy 550 000,– Sk, z ceny úpravy garáže najviac zo sumy 50 000,– Sk.
do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 %
nad 50 000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 %

Cena potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu je najviac 550 000 Sk a cena potrebnej úpravy garáže je najviac 50 000 Sk. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu podľa § 63 možno poskytnúť najviac vo výške 200 000 Sk a peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť najviac vo výške 50 000 Sk.
Úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 250 000 Sk.
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa § 59 možno poskytnúť najviac do 260 000 Sk.
Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na odbore sociálnych vecí, spolu s cenovou ponukou na dodávku plošiny a s predfaktúrou od výrobcu plošiny.

Späť


Možnosti spôsobu financovania plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu


Záujemca o plošinu alebo sedačku, prípadne zdvihák pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu musí podniknúť nasledovné kroky:

 • Na regionálne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (v ďalšom texte len ÚPSVaR), Odbore sociálnych vecí (Oddelenie posudkových činností) podať žiadosť na vydanie posudku o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Súčasťou posudku je aj návrh formy kompenzácie. V tomto prípade je to nárok na inštaláciu plošiny / sedačky pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou na prekonanie architektonických bariér pri vstupe do bytu / rodinného domu alebo priamo v byte / rodinnom dome.
 • Osloviť dodávateľa takýchto zariadení a vybrať si na základe doporučenia výrobcu najvhodnejšiu plošinu / sedačku podľa konkrétnych podmienok.
 • Od dodávateľa plošín dostane (na základe bezplatného zamerania) cenovú ponuku a predfaktúru (2x) na vybrané zariadenie.
 • Osloviť ÚPSVaR, Odbor sociálnych vecí (Oddelenie dávky sociálnej pomoci a peňažných príspevkov na kompenzácie) a požiadať o príspevok na toto zariadenie podľa Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v platnom znení (www.zbierka.sk, www.jaspi.justice.gov.sk)  a odovzdať na ÚPSVaR, Odbore sociálnych vecí cenovú ponuku a  1x predfaktúru (v prípade požiadavky Odboru sociálnych vecí môžeme zaslať aj Zmluvu o dielo na dodávku zariadenia).
 • ÚPSVaR, Odbor sociálnych vecí podľa svojho rozhodnutia môže plošinu zaradiť podľa §63 ako úpravu bytu alebo rodinného domu (plošiny väčšinou ÚPSVaR zaraďujú podľa tohto paragrafu). Niektoré ÚPSVaR plošiny zaraďujú podľa §59 ako pomôcku. V prípade, že sa podľa niektorého paragrafu časť peňažných prostriedkov už čerpala, alebo sa predpokladá čerpanie príspevku aj na iné úpravy bytu alebo zaobstaranie ďalšej pomôcky, pri žiadosti o inštaláciu schodiskovej plošiny alebo schodiskovej sedačky je možnosť skúsiť dohodnúť sa s ÚPSVaR, Odborom sociálnych vecí na začlenení nosnej dráhy plošiny / sedačky do úprav bytu alebo rodinného domu podľa §63 (pretože sa jedná o časť zariadenia pevne spojeného s domom). Samotnú plošinu / sedačku jazdiacu po nosnej dráhe, potom prefinancovať ako pomôcku podľa §59 (v prípade potreby sa dá plošina odmontovať z dráhy, vrátiť a po menších úpravách zabudovať do inej dráhy). V tomto prípade sa pri stanovení cenovej ponuky uvedú ceny oboch častí plošiny / sedačky samostatne.
 • ÚPSVaR, Odbor sociálnych vecí rozhodne podľa príjmov posudzovaných osôb v zmysle platných predpisov (Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení, § 2 až §5), do akej výšky preplatí túto plošinu podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v platnom znení (podľa vyššie uvedenej tabuľky).
 • V prípade zásahu inštalovanej plošiny do verejných priestorov (napr. ak dráha plošiny zasahuje do verejného chodníka, prípadne pri inštalácii plošiny v bytovom dome) podľa pokynov Odboru sociálnych vecí podať na miestnej samospráve žiadosť o vydanie rozhodnutia.
 • Na základe rozhodnutia ÚPSVaR o preplatení plošiny je už možné doriešiť spôsob platby a  spísať zmluvu s dodávateľom na dodávku zariadenia (po podpise zmluvy odberateľ zašle 1ks zmluvy späť dodávateľovi).
 • Podľa svojich zvyklostí môže ÚPSVaR zaslať príspevok na účet odberateľa, ktorý ho poukáže na účet dodávateľa, alebo priamo na účet dodávateľa na základe predfaktúry a podpísanej zmluvy. Odberateľ musí do jedného mesiaca od ukončenia montáže doložiť ÚPSVaR konečnú faktúru od dodávateľa za hotovú dodávku zariadenia.
 • Po podpise zmluvy a po obdržaní platby na účet dodávateľa začína plynúť zmluvne dojednaná lehota na dodávku plošiny / sedačky.
 • Po montáži a odovzdaní plošiny / sedačky odberateľ obdrží konečnú faktúru (1x pre OÚ, 1x pre odberateľa) a sprievodnú dokumentáciu od plošiny / sedačky (Návod na používanie, Knihu kontrol, protokoly o odborných skúškach a ES vyhlásenie o zhode).
 • Po odovzdaní plošiny / sedačky do prevádzky musí odberateľ uhradiť dodávateľovi zostatok dojednaných financií.

V prípade, že nemáte dostatok financií na plošinu (peňažné príspevky na kompenzácie ste už vyčerpali, alebo poskytnutý peňažný príspevok nestačí na celé prefinancovanie plošiny), môžete osloviť nadácie, napr. Konto bariéry apod. (Adresy môžete získať od SZTP alebo SZZP, či iného zväzu vo svojom regióne, prípadne vyhľadať na Internete. Využite ich pomoc aj pri riešení ďalších problémov).
Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má podobné zariadenie namontované, požiadajte ho o radu, ako postupoval pri vybavovaní svojej žiadosti na ÚPSVaR (prístup úradov / úradníkov k žiadateľom v jednotlivých regiónoch môže byť rozdielny).
Ďalej môže záujemca o plošinu osloviť rôzne podniky, poisťovne, banky a iné subjekty so žiadosťou o sponzorský dar. Pokiaľ firmy nemajú zdroje na sponzorské dary, požiadajte ich aby peňažne prispeli na toto zariadenie formou výdavkov, či nákladov na reklamu svojej organizácie, ktoré si môžu dať do daňových výdavkov. Na plošine potom môže byť vyznačené ich logo, názov, prípadne prospekt firmy za dohodnutú peňažnú čiastku. Aj z takýchto relatívne malých súm za reklamu, sa môže pri väčšom počte úspešne získaných príspevkov zhromaždiť celkom zaujímavá konečná suma peňazí.
Oslovovať treba vždy písomne (aj pri osobnom kontakte treba nechať písomnú žiadosť). Žiadosť by mala obsahovať: meno, adresu, účel, na ktorý žiadate príspevok, celkovú cenu zariadenia, sumu, ktorou naň prispel ÚPSVaR, koľko peňazí ešte treba získať, číslo Vášho účtu, čím viac overiteľných informácií, kontaktov na ÚPSVaR a ostatných zúčastnených. Treba osloviť čo najviac organizácií a následne sa informovať o ich možnej účasti.
Takisto nezabudnite osloviť cirkev do ktorej patríte, ktorá niekedy dokáže vyzbierať dostatočne veľkú finačnú čiastku.

Ponúkame Vám niektoré kontakty na nadácie a organizácie, ktoré Vám môžu poradiť, ako získať financie na plošinu pre imobilné osoby. Ďalšie kontakty môžete nájsť v rôznych internetových vyhľadávačoch (väčšinou v sekciách Zdravie / Zdravotne postihnutí alebo podobne nazvaných sekciách).

 • Konto bariéry, Detský fond SR, Západná 2, 821 02 Bratislava, tel./fax: 02/4333 7825, tel.: 02/4342 2634, e-mail: dfsr@dfsr.sk, www.dfsr.sk.
 • Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR (AOZPO), Žabotova 2, 811 04 Bratislava, tel./fax: 02/5244 4119, e-mail: aozpo@stonline.sk, www.aozpo.sk
 • Slovenská humanitná rada, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava, tel/fax: 02/5341 3970, 5341 4755, 5341 3655, e-mail: shr@changenet.sk, www.shr.sk.
 • Oslovte organizácie zdravotne postihnutých občanov vo Vašom regióne a vyžiadajte si adresy a kontakty na nadácie, požiadajte tieto organizácie o pomoc (niektoré môžu poskytnúť pôžičku).
 • Skúste osloviť aj ÚPSVaR, Odbor sociálnych vecí alebo MÚ, ObÚ a požiadať ich o pôžičku (jeden náš zákazník získal pôžičku od obecného úradu).

Prajeme Vám pri získavaní prostriedkov na prefinancovanie zariadenia na uľahčenie Vášho každodenného života veľa úspechov a pevnej vôle.

Späť


Javisková technika pre divadlá


Medzi zrealizované zákazky patrí:

 • SND – pohybová scénografia AIDA
 • SND – pohybová scénografia opery Noc v Benátkach
 • SND – pohybová scénografia baletu Rasputin
 • SND – pohybová scénografia opery Andrea Chénier
 • Malá scéna – točňa priemeru 7 m
 • Bábkové divadlo v Košiciach – zdvíhací stôl


Späť


Nákladné zdvíhacie plošiny


Skrutkové zvislé plošiny


s nosnosťou do 1000 kg a zdvihom do 4 m sa používajú namiesto výťahu tam, kde treba prekonať jedno poschodie. Výhodou je jednoduchá montáž, priestorová nenáročnosť a podstatne nižšia cena oproti klasickému výťahu.


Nosnosť   1000 kg
Zdvih   4 m
Rýchlosť   3 - 4 m/min
Rozmer plošiny   1600 x 1800 mm
Napájanie   3 x 400V
Príkon   3 kW


Späť

Nožnicové hydraulické plošiny


sa vyrábajú s nosnosťou do 4 ton a zdvihom max 4,5 m.


Späť


Zákazková kovovýroba


Môže byť realizovaná výrobou dielcov a zariadení podľa dodanej dokumentácie alebo komplexnou dodávkou zákazky na kľúč. Od zadania zákazky, cez konštrukčnú a technickú prípravu výroby, výrobu a montáž, až po odovzdanie zákazky odberateľovi.


Výroba jednoúčelových strojov a zariadení


K zrealizovaným zákazkám patrí:

 • Tomograf na skúmanie živých stromov a dreva PRMDT2
 • Mlyn a lis na keramiku pre hrnčiarstvo
 • Lis na vákuové ťahanie plastov
 • Odkôrovacie zariadenie pre pásové píly
 • Dopravníky pre drevospracujúce závody
 • Odhlučňovacia kabína drevoobrábacích strojov
 • Stroj na orezávanie hranovacích pások políc


Späť


Umelecké kováčstvo


Výroba ručne kovaných brán, kopúl, rôznych kovaných ozdobných predmetov.
Výroba od grafického návrhu až po realizáciu.Späť


Výroba náhradných dielov


Výroba náhradných dielov a zariadení pre stavebné stroje:

 • UNC 060, UNC 750 (Locust 750)
 • UNC 061, UNC 080, UNC 045
 • UN 053
 • UNO 180
 • UNC 200, UNC 201
 • UNK 320
 • UZS 150
 • Oprava hydraulických valcov a výroba nových piestníc


Späť


O nás


Výrobné možnosti


 • Sústruženie (max. premer 500 x dĺžka 3000 mm), frézovanie (max. 1000 x 300 x 200 mm), rovinné brúsenie (max. 300 x 1500 mm), brúsenie na guľato (max. priemer 500 x dĺžka 1000 mm), vŕtanie (max. priemer 100 mm)
 • Opracovanie na horizontálnej vyvrtávačke W100
 • Výroba čelných ozubených kolies do modulu m = 5, max. priemeru 250 mm
 • Preťahovanie drážok
 • Výroba trapézových skrutiek do dĺžky 7 m, výroba trapézových matíc
 • Ostrenie náradia a nástrojov
 • Výroba náradia, strihov, ohybov, lisovacieho a rezného náradia (korunkové vrtáky)
 • Strihanie a tvárnenie na hydraulickom lise 30 ton a výstredníkových lisoch
 • Ohýbanie plechov na ručnej ohýbačke, ohýbanie na ohraňovacom lise
 • Delenie materiálu pásovou pílou na kov, ručnou nožnicou a hydraulickou nožnicou do hrúbky 6mm a do hrúbky 12mm (kooperácia)
 • Delenie hrubých plechov ručne acetylénovým rezacím horákom
 • Delenie hrubých plechov acetylénom, plazmou (kooperácia)
 • Zváranie zváracími strojmi CO2, zváracím usmerňovačom, acetylénom
 • Zváranie ocelí bežných akostí, liatiny, hliníku, nerezu
 • Umelecké kovanie ručné a strojné
 • Kalenie, žíhanie, cementovanie (kooperácia)
 • Zinkovanie (kooperácia), chrómovanie dekoratívne a tvrdochróm (kooperácia)
 • Striekanie syntetickou a alkytonovou farbou
 • Komaxit (kooperácia)

Späť

Dodacie lehoty


Pri výrobe dielcov a zariadení podľa dodanej konštrukčnej dokumentácie sú 1 až 4 týždne podľa náročnosti na výrobu.
Pri výrobe strojov a zariadení na kľúč (pri zákazke do 1 mil. Sk) je dodacia lehota 5 ž 8 týždňov.
Pri súrnej požiadavke na výrobu je možná dohoda prednostnej dodávky zákazky.


Späť

Záruka


Na vlastné výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov.
Poskytujeme aj pozáručný servis.


KontaktGRD s.r.o. tel/fax: +421-45-5511746 email: grd@grd.sk
Krupinica 429 tel: +421-45-5519312, 045-5519313 web: www.grd.sk
963 01 KRUPINA mobil: +421-905-405834, 0905-405836  

Späť


 

 

© 2003 aritmic.sk · Všetky práva vyhradené.

  ·